Search form

กิจก๋าน 13:17

17พระเจ้า​ของ​จาว​อิสราเอล​เลือก​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​หมู่​เฮา​ไว้ เยียะ​หื้อ​เขา​หมู่​นั้น​จ๋ำเริญ​เติบโต​ขึ้น​ต๋อน​อยู่​ใน​แผ่นดิน​อียิปต์ แล้ว​พระองค์​ก็​ปา​หมู่​เขา​ออก​มา​จาก​ประเทศ​นั้น​ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์