Search form

กิจก๋าน 13:19

19พระเจ้า​ไล่เหิบ​คน​เจ็ด​จ้าด​ ออก​ไป​จาก​แผ่นดิน​คานาอัน แล้ว​แบ่ง​แผ่นดิน​ของ​คน​จ้าด​หมู่​นั้น​หื้อ​จาว​อิสราเอล​ไว้​เป๋น​มรดก