Search form

กิจก๋าน 13:26

26“ปี้น้อง​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​ลูก​หลาน​ของ​อับราฮัม กับ​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​คน​ต่างจ้าด​ตี้​เคารพ​ยำเก๋ง​พระเจ้า หื้อ​ผ่อ​ไว้​เน่อ ถ้อยกำ​เรื่อง​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​นี้ ได้​ส่ง​มา​เถิง​เฮา​ตังหลาย​แล้ว