Search form

กิจก๋าน 13:34

34พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​บ่หื้อ​ตั๋ว​เน่า​นั้น เหมือน​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

‘เฮา​จะ​หื้อ​ปอน​ตี้​แน่นอน​กับ​ศักดิ์สิทธิ์​แก่​ต้าน

ตี้​สัญญา​ไว้​กับ​กษัตริย์​ดาวิด​นั้น’