Search form

กิจก๋าน 14:26

26ต้าน​ตึง​สอง​นั่ง​เฮือ​จาก​ตี้​นี่​ปิ๊ก​ไป​เมือง​อันทิโอก​ใน​แคว้น​ซีเรีย เซิ่ง​เป๋น​สถานตี้​ผู้เจื้อ​ได้​อธิษฐาน​มอบ​ต้าน​ตึง​สอง​ไว้​กับ​พระเจ้า​หื้อ​ผ่อกอย​ต๋าม​ความ​ดี​ของ​พระองค์ สำหรับ​งาน​ตี้​ได้​เยียะ​เสร็จ​แล้ว​บ่าเดี่ยวนี้