Search form

กิจก๋าน 14:27

27เมื่อ​มา​แผว​แล้ว ต้าน​ตึง​สอง​ฮ้อง​หมู่​ผู้เจื้อ​มา​จุมนุม​กั๋น แล้ว​เล่า​เถิง​ก๋านงาน​ต่างๆ ตี้​พระเจ้า​ได้​เยียะ​ฮ่วม​กับ​หมู่​เขา ตึง​เรื่อง​พระเจ้า​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​มา​ฮับเจื้อ​ตวย