Search form

กิจก๋าน 15:1

ก๋าน​ประชุม​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม

1มี​บาง​คน​เตียวตาง​ลง​มา​จาก​แคว้น​ยูเดีย แล้ว​สั่ง​สอน​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​เมือง​อันทิโอก​ว่า “ถ้า​บ่ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส ก็​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​บ่ได้”