Search form

กิจก๋าน 15:2

2กำสอน​จาอี้​เปาโล​กับ​บารนาบัส​บ่หัน​ตวย​สัก​หน้อย จึง​เถียง​กั๋น​กับ​หมู่​ตี้​สอน​นั้น​อย่าง​หนัก หมู่​ผู้เจื้อ​จึง​แต่งตั้ง​เปาโล​ตึง​บารนาบัส​กับ​ผู้เจื้อ​บาง​คน​ใน​หมู่​เขา​หื้อ​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม เปื้อ​เปิ็กษา​หารือ​กับ​หมู่​อัครทูต​ตึง​หมู่​ผู้ปกครอง​เกี่ยวกับ​เรื่อง​นี้