Search form

กิจก๋าน 15:23

23แล้ว​ก็​ฝาก​จดหมาย​ไป​ตวย ใน​จดหมาย​เขียน​ว่า

จาก​อัครทูต​ของ​พระเยซู​กับ​หมู่​ผู้ปกครอง​ผู้​เป๋น​ปี้น้อง​ของ​ต้าน​ตังหลาย

ฝาก​กำ​สวัสดี​มา​เถิง​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​คน​ต่างจ้าด ตี้​อยู่​ใน​เมือง​อันทิโอก แคว้น​ซีเรีย กับ​แคว้น​ซีลีเซีย