Search form

กิจก๋าน 15:24

24เนื่อง​จาก​หมู่​เฮา​ได้ยิน​มา​ว่า​มี​บาง​คน​ใน​หมู่​เฮา​อู้​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​บ่ม่วนใจ๋ กับ​เยียะ​หื้อ​วุ่นวาย​ใจ๋ แต่​หมู่​เฮา​บ่ได้​สั่ง​หื้อ​เขา​มา​บอก​จาอั้น