Search form

กิจก๋าน 16:15

15เมื่อ​แม่ญิง​คน​นั้น​ตึง​สมาชิก​ใน​ครอบครัว​ของ​นาง​ฮับ​บัพติศมา​แล้ว นาง​ก็​จั๊กจวน​หมู่​เฮา​ว่า “ถ้า​หมู่​ต้าน​ตังหลาย​หัน​ว่า​ข้าเจ้า​มี​ความ​เจื้อ​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​แต๊ๆ แล้ว ก็​ขอ​เจิญ​ปา​กั๋น​มา​ย้าง​ตี้​บ้าน​ของ​ข้าเจ้า​เต๊อะ” นาง​จวน​แล้ว​จวน​แหม​จ๋น​หมู่​เฮา​ขัด​บ่ได้