Search form

กิจก๋าน 16:17

17แม่ญิง​คน​นี้​เตียว​ตวย​ก้น​เปาโล​กับ​หมู่​เฮา​แล้ว​เอิ้น​ว่า “คน​หมู่​นี้​เป๋น​คน​ฮับใจ๊​ของ​พระเจ้า​ผู้​สูงสุด​เน่อ หมู่​เขา​มา​บอก​วิถีตาง​ตี้​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน”