Search form

กิจก๋าน 16:21

21เขา​หมู่​นี้​มา​สั่ง​สอน​จั๊กจวน​หื้อ​เจื้อ​ถือ​ธรรมเนียม​ต่างๆ ตี้​หมู่​เฮา​จาว​โรมัน​บ่ยอมฮับ​กับ​เยียะ​ตึง​บ่ได้ ย้อน​ผิด​กฎหมาย”