Search form

กิจก๋าน 16:4

4เมื่อ​ต้าน​หมู่​นั้น​เตียว​แอ่ว​ไป​ต๋าม​เมือง​ต่างๆ นั้น ก็​อู้​เรื่อง​ข้อ​ตกลง​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม​ของ​หมู่​อัครทูต​กับ​หมู่​ผู้ปกครอง​หื้อ​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ใน​กู้​เมือง​ฟัง เปื้อ​จะ​ได้​เยียะ​ตวย​ต๋าม​นั้น