Search form

กิจก๋าน 16:6

เปาโล​หัน​นิมิต​เป๋น​เรื่อง​จาว​มาซิโดเนีย

6แล้ว​เปาโล​กับ​คน​ตี้​ไป​ตวย​กั๋น​ก็​เตียวตาง​ผ่าน​เขตแดน​แคว้น​ฟรีเจีย​กับ​แคว้น​กาลาเทีย ย้อน​ว่า​ใน​เวลา​นั้น​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​บ่หื้อ​หมู่​ต้าน​ไป​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตี้​แคว้น​เอเชีย