Search form

กิจก๋าน 17:30

30สมัย​ตะก่อน​มนุษย์​บ่ฮู้​เรื่อง​เกี่ยวกับ​พระเจ้า พระเจ้า​ก็​บ่ถือ​โต้ษ​อะหยัง แต่​บ่าเดี่ยวนี้​พระองค์​สั่ง​หื้อ​มนุษย์​ตึงหมด​ใน​กู้​ตี้​กลับใจ๋​จาก​บาป