Search form

กิจก๋าน 17:4

4มี​จาว​ยิว​บาง​คน​ใน​หมู่​นั้น​ก็​ฮับเจื้อ จึง​เข้า​ฮ่วม​กับ​เปาโล​ตึง​สิลาส ก็​มี​จาว​กรีก​จ๋ำนวน​นัก​ตี้​นับถือ​พระเจ้า กับ​แม่ญิง​คน​สำคัญ​หลาย​คน​ก็​เข้า​ฮ่วม​ตวย