Search form

กิจก๋าน 19:17

17คน​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟซัส​ตึง​จาว​ยิว​กับ​จาว​กรีก​ฮู้​เรื่อง​นี้​กั๋น​เสี้ยง​หมด เยียะ​หื้อ​กู้​คน​กั๋ว​กับ​ปา​กั๋น​ยกย่อง​จื้อ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อย่าง​ยิ่ง