Search form

กิจก๋าน 19:23

ก๋าน​วุ่นวาย​ใน​เมือง​เอเฟซัส

23ใน​เวลา​นั้น​เกิด​ก๋าน​วุ่นวาย​อย่าง​หนัก​ตี้​เมือง​เอเฟซัส ย้อน​เรื่อง​ลัทธิ​นั้น​ตี้​ฮ้อง​ว่า ตาง​ของ​พระเยซู