Search form

กิจก๋าน 19:32

32ใน​โฮง​ละคร​นั้น​หมู่​คน​ปา​กั๋น​ฮ้อง​เอิ้น​เสียง​ดัง บาง​คน​ว่า​จาอั้น บาง​คน​ว่า​จาอี้​จ๋น​วุ่นวาย​ไป​หมด แต่​คน​ส่วน​ใหญ่​ก็​บ่ฮู้​ว่า​เขา​มา​จุมนุม​กั๋น​เรื่อง​อะหยัง