Search form

กิจก๋าน 19:4

4เปาโล​จึง​บอก​ว่า “บัพติศมา​ตี้​ยอห์น​สอน​นั้น​แสดง​ว่า​กลับใจ๋​จาก​บาป​แล้ว​เต้าอั้น ยอห์น​บอก​คน​ตังหลาย​ว่า​หื้อ​เจื้อ​พระองค์​ตี้​จะ​มา​เมื่อลูน​คือ​พระเยซู”