Search form

กิจก๋าน 19:5

5เมื่อ​หมู่​เขา​ได้ยิน​จาอั้น ก็​ปา​กั๋น​ฮับ​บัพติศมา​ใน​นาม​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เปื้อ​แสดง​ว่า​เจื้อ​พระองค์