Search form

กิจก๋าน 2:1

พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มา​อยู่​กับ​หมู่​ผู้เจื้อ

1เมื่อ​เถิง​วัน​เพ็นเทคอสต์ หมู่​ผู้เจื้อ​ก็​มา​จุมนุม​กั๋น​ใน​ตี้​นึ่ง