Search form

กิจก๋าน 2:10

10แคว้น​ฟรีเจีย แคว้น​ปัมฟีเลีย ประเทศ​อียิปต์ ตึง​คน​ใน​แคว้น​ลิเบีย​ใก้​เมือง​ไซรีน หมู่​ตี้​มา​จาก​กรุง​โรม​ตี้​มา​แอ่ว เซิ่ง​มี​ตึง​จาว​ยิว​กับ​คน​ตี้​เข้า​ฮีต​ศาสนา​ยิว