Search form

กิจก๋าน 2:11

11ตึง​จาว​เกาะ​ครีต กับ​จาว​อาระเบีย​ตวย หมู่​เฮา​ได้ยิน​หมู่​เขา​อู้​เรื่อง​สิ่ง​อัศจ๋รรย์​ของ​พระเจ้า​เป๋น​กำ​ภาษา​ของ​หมู่​เฮา​ลู้”