Search form

กิจก๋าน 2:23

23ต้าน​ผู้​นี้​ถูก​มอบ​ไว้​ต๋าม​แผนก๋าน​ของ​พระเจ้า​ตี้​ฮู้​ล่วง​หน้า​ก่อน​แล้ว​ว่า หมู่​ต้าน​จะ​ฆ่า​พระองค์​โดย​หื้อ​หมู่​คน​บ่ดี​ ยับ​พระองค์​ไป​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน