Search form

กิจก๋าน 2:33

33พระเจ้า​ก็​ฮับ​พระเยซู​ขึ้น​ไป​อยู่​ตัง​เผิก​ขวา​ของ​พระองค์​แล้ว พระเจ้า​ตี้​เป๋น​พระบิดา​ก็​มอบ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​หื้อ​กับ​พระเยซู ต๋าม​ตี้​สัญญา​ไว้ พระเยซู​ก็​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​นี้​ไว้​กับ​หมู่​เฮา อย่าง​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้​หัน​กับ​ได้ยิน​อยู่​แล้ว