Search form

กิจก๋าน 2:37

37เมื่อ​คน​ตังหลาย​ได้ยิน​จาอั้น​แล้ว ก็​ฮู้สึก​บ่ม่วนใจ๋ จึง​ปา​กั๋น​ถาม​เปโตร​ตึง​หมู่​อัครทูต​คน​อื่นๆ ว่า “ปี้น้อง​เหย เฮา​จะ​เยียะ​จาใด​ดี​นี่”