Search form

กิจก๋าน 2:38

38เปโตร​จึง​ตอบ​ว่า “หมู่​ต้าน​จง​กลับใจ๋​จาก​บาป แล้ว​ฮับ​บัพติศมา​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์​เปื้อ​ฮับ​ก๋าน​ยกโต้ษ​บาป แล้ว​พระเจ้า​จะ​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​แก่​ต้าน