Search form

กิจก๋าน 2:4

4แล้ว​หมู่​เขา​กู้​คน​ก็​ได้​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ จึง​ตั้งเก๊า​อู้​ภาษา​ต่างๆ ตี้​บ่เกย​ฮู้​ต๋าม​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​โผด​หื้อ​อู้