Search form

กิจก๋าน 2:40

40แล้ว​เปโตร​ก็​ตักเตื๋อน​กับ​วิงวอน​คน​ตังหลาย​เมิน​ขนาด​ว่า “หื้อ​เอา​ตั๋ว​รอด​หื้อ​ดี หื้อ​ป๊น​จาก​โต้ษ​ตี้​คน​บ่ดี​ใน​สมัย​นี้​จะ​ต้อง​ฮับ”