Search form

กิจก๋าน 2:46

46หมู่​เขา​ไป​จุมนุม​กั๋น​ตี้​ข่วง​พระวิหาร​ตึง​วัน ฮ่วม​พิธี​หัก​เข้าหนมปัง​ใน​บ้าน​เฮือน​ของ​เขา ตึง​เอา​ของกิ๋น​มา​กิ๋น​ตวย​กั๋น​ด้วย​ความ​จื้นจมยินดี​กับ​เต๋มอก​เต๋มใจ๋