Search form

กิจก๋าน 20:18

18เมื่อ​หมู่​ผู้ปกครอง​มา​แผว​แล้ว เปาโล​อู้​ว่า “ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​แล้ว​ว่า​ข้าพเจ้า​ใจ๊​จีวิต​จาใด​พ่อง​ตลอด​เวลา​ตี้​ข้าพเจ้า​อยู่​ตวย​หมู่​ต้าน ตั้งแต่​วัน​หนที​ตี้​ข้าพเจ้า​มา​แผว​แคว้น​เอเชีย​นี้