Search form

กิจก๋าน 20:20

20ต้าน​ก็​ฮู้​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่เกย​ลังเล​ตี้​จะ​อู้​จะ​บอก​เรื่อง​ต่างๆ ตี้​จะ​เป๋น​ประโยชน์​กับ​หมู่​ต้าน แต่​ได้​เตสนา​สั่ง​สอน​ต้าน​ต๋าม​บ้าน​ต๋าม​ตี้​สาธารณะ​ต่างๆ