Search form

กิจก๋าน 20:21

21ข้าพเจ้า​ตักเตื๋อน​ตึง​จาว​ยิว​กับ​จาว​กรีก​หื้อ​กลับใจ๋​จาก​บาป​มา​หา​พระเจ้า กับ​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เฮา