Search form

กิจก๋าน 20:23

23ข้าพเจ้า​ฮู้​แต่​ว่า​ใน​เมือง​ต่างๆ ตี้​ก่ำลัง​จะ​ไป​นั้น พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​เตื๋อน​หื้อ​ฮู้​ว่า​คน​ตี้​หั้น​จะ​ยับ​ขัง​คอก กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮับ​ความ​ตุ๊กยาก​ลำบาก