Search form

กิจก๋าน 20:26

26ย้อนจาอี้​ข้าพเจ้า​อู้​แต๊ๆ หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เข้าใจ๋​ใน​วัน​นี้​ว่า ถ้า​พระเจ้า​ลงโต้ษ​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน ข้าพเจ้า​บ่มี​โต้ษ​เน่อ