Search form

กิจก๋าน 20:28

28“หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เฝ้า​หละวัง​ตั๋ว​กับ​สมาชิก​คริสตจักร​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มอบหมาย​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ผ่อกอย หื้อ​เอาใจ๋​ใส่​คน​ตังหลาย​ใน​คริสตจักร​เหมือน​ผู้เลี้ยง​แกะ​ผ่อกอย​แกะ ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​โดย​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระบุตร​ของ​พระองค์