Search form

กิจก๋าน 20:31

31ย้อนจาอั้น​เฝ้า​หละวัง​ตั๋ว​ไว้​หื้อ​ดี ขอ​หื้อ​กึ๊ด​เถิง​ว่า​ข้าพเจ้า​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ใน​ก๋าน​ตักเตื๋อน​สั่ง​สอน​หมู่​ต้าน​ตึง​เมื่อวัน​เมื่อคืน​ตลอด​สาม​ปี๋