Search form

กิจก๋าน 22:16

16บ่ต้อง​ถ้า​อะหยัง​แหม​แล้ว ลุก​ขึ้น​ฮับ​บัพติศมา แล้ว​ขอ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ล้าง​บาป​ของ​ต้าน​หื้อ​หมด​เสี้ยง​ไป’