Search form

กิจก๋าน 22:4

4ข้าพเจ้า​เกย​ค่ำ​คน​ตี้​ติดต๋าม​ลัทธิ​นั้น​ตี้​ฮ้อง​ว่า ตาง​ของ​พระเยซู จ๋น​ต๋าย​ก็​มี กับ​ยับ​หมู่​เขา​ตึง​ป้อจาย​แม่ญิง​ไป​ขัง​คอก​ก็​มี