Search form

กิจก๋าน 22:5

5มหา​ปุโรหิต​กับ​สภา​คน​เฒ่า​คน​แก่​ก็​เป๋น​พยาน​หื้อ​ข้าพเจ้า​ได้ ย้อน​ข้าพเจ้า​ได้​ฮับ​หนังสือ​จาก​หมู่​เขา ตี้​เขียน​เถิง​ปี้น้อง​จาว​ยิว​ใน​เมือง​ดามัสกัส เปื้อ​มอบ​อำนาจ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ไป​ยับ​คน​ตี้​หั้น ตี้​ติดต๋าม​ลัทธิ​นั้น แล้ว​ปา​มา​ลงโต้ษ​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม