Search form

กิจก๋าน 23:21

21ขอ​ต้าน​ห้าม​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ตี้​หมู่​เขา​ว่า​เน่อ หมู่​เขา​มี​คน​สี่​สิบ​ป๋าย​แน​ฆ่า​เปาโล​อยู่ ย้อน​หมู่​เขา​สาบาน​กั๋น​ว่า​จะ​บ่กิ๋น​ข้าว​กิ๋น​น้ำ​จ๋น​กว่า​จะ​ฆ่า​ได้​เหีย​ก่อน ต๋อน​นี้​หมู่​เขา​ก็​เกียม​พร้อม​แล้ว ก่ำลัง​ถ้า​ต้าน​ว่า​จะ​ตกลง​ต๋าม​กำขอ​ของ​หมู่​เขา​ก่อ”