Search form

กิจก๋าน 23:5

5เปาโล​บอก​ว่า “ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​บ่ฮู้​ลอ​ว่า​ป้อจาย​คน​นี้​เป๋น​มหา​ปุโรหิต ถ้า​ฮู้​ข้าพเจ้า​จะ​บ่ว่า ย้อน​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า ‘ห้าม​แจ้งด่า​ผู้​ตี้​ปกครอง​เจ้า’ ”