Search form

กิจก๋าน 23:6

6เมื่อ​เปาโล​หัน​ว่า​ตี้​ประชุม​มี​ตึง​หมู่​สะดูสี​กับ​หมู่​ฟาริสี ต้าน​ก็​อู้​เสียง​ดัง​ว่า “ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​เป๋น​ฟาริสี เป๋น​ลูก​ของ​ฟาริสี​ตวย​เน่อ ตี้​ข้าพเจ้า​ถูก​สอบสวน​นี้ ก็​ย้อน​มี​ความ​หวัง​ว่า​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย”