Search form

กิจก๋าน 23:9

9ตึง​สอง​หมู่​จึง​ผิด​เถียง​กั๋น​เสียง​ดัง​นัก​ขึ้น​ติกๆ แล้ว​มี​ธรรมาจ๋ารย์​บาง​คน​ตี้​เป๋น​ฟาริสี​ยืน​ขึ้น​เถียง​อย่าง​หนักแน่น​ว่า “หมู่​เฮา​บ่หัน​ว่า​ป้อจาย​คน​นี้​เยียะ​ผิด​อะหยัง​สัก​หน้อย วิญญาณ​กาว่า​ทูตสวรรค์​อาจ​จะ​อู้​กับ​เขา​แต๊”