Search form

กิจก๋าน 24:11

11ถ้า​ต้าน​สอบถาม​ก็​จะ​ฮู้​ได้​เลย​ว่า ใน​เวลา​บ่เกิ๋น​สิบ​สอง​วัน​มา​นี้ ข้าพเจ้า​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม​เปื้อ​นมัสก๋าน​พระเจ้า​ตี้​พระวิหาร