Search form

กิจก๋าน 24:15

15ข้าพเจ้า​ก็​มี​ความ​หวัง​อย่าง​เดียว​กับ​หมู่​เขา​ว่า พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​ตึง​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​กับ​คน​บ่ดี​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย