Search form

กิจก๋าน 24:20

20กาว่า​บ่จาอั้น ก็​หื้อ​หมู่​คน​ตี้​มา​ตี้​นี่​บอก​ความ​ผิด​ตี้​ข้าพเจ้า​ถูก​ตัดสิน​ต๋อน​ตี้​อยู่​ต่อ​สภา​แซนเฮดริน​เต๊อะ แต่​บ่มี​แม่น​ก่อ