Search form

กิจก๋าน 25

เปาโล​ต้อง​ก๋าน​ไป​ปะ​ซีซาร์

1เมื่อ​เฟสทัส​เข้า​ฮับ​ต๋ำแหน่ง​เจ้าเมือง​ได้​สาม​วัน ก็​เตียวตาง​จาก​เมือง​ซีซารียา​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม 2ตี้​หั้น​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​ยื่น​ข้อ​กล่าวหา​เปาโล​ต่อ​เฟสทัส 3แล้ว​อ้อนวอน​เฟสทัส​ขอ​ความ​กรุณา​หื้อ​จ้วย​ส่ง​เปาโล​มา​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​ตวย หมู่​เขา​เยียะ​จาอี้​ย้อน​ว่า​วางแผน​จะ​ฆ่า​เปาโล​หละหว่าง​ตาง 4เฟสทัส​ตอบ​ว่า “เปาโล​ถูก​กุม​ตั๋ว​อยู่​ตี้​เมือง​ซีซารียา แหม​บ่เมิน​เต้าใด​เฮา​ก็​จะ​ปิ๊ก​ไป​ตี้​หั้น​แล้ว 5หื้อ​ผู้นำ​ใน​หมู่​ต้าน​ลง​ไป​ตวย​เฮา ถ้า​เปาโล​มี​ความ​ผิด​อย่าง​นึ่ง​อย่างใด​ก็​หื้อ​หมู่​เขา​ฟ้อง​เปาโล​ตี้​หั้น”

6หลังจาก​อยู่​กับ​หมู่​เขา​ได้​แปด​วัน​กาว่า​สิบ​วัน เฟสทัส​ก็​ปิ๊ก​ไป​เมือง​ซีซารียา วัน​ถัด​มา​ต้าน​ก็​เปิด​ศาล​ตัดสิน แล้ว​สั่ง​หื้อ​ปา​เปาโล​เข้า​มา 7เมื่อ​เปาโล​มา​แผว​แล้ว หมู่​จาว​ยิว​ตี้​มา​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม​ก็​มา​ยืน​แวด​ตะหลุ้ม​กล่าวหา​ว่า เปาโล​เยียะ​ผิด​ฮ้ายแฮง​หลาย​อย่าง แต่​ข้อหา​หมู่​นั้น หมู่​เขา​พิสูจน์​บ่ได้​สัก​ข้อ 8แล้ว​เปาโล​ก็​แก้​ข้อ​กล่าวหา​ว่า “ข้าพเจ้า​บ่ได้​เยียะ​อะหยัง​ผิด​ต่อ​บท​บัญญัติ​ของ​จาว​ยิว กาว่า​ต่อ​พระวิหาร กาว่า​ต่อ​ซีซาร์​เน่อ” 9แต่​เฟสทัส​ใค่​เอาใจ๋​จาว​ยิว​จึง​ถาม​เปาโล​ว่า “เจ้า​ใค่​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม​ก่อ เปื้อ​สู้​คดี​ตี้​ถูก​กล่าวหา​นี้​ต่อ​หน้า​เฮา​ตี้​หั้น”

10เปาโล​ตอบ​ว่า “ต๋อน​นี้​ข้าพเจ้า​ก็​ก่ำลัง​อยู่​ต่อ​หน้า​ศาล​ของ​ซีซาร์ ข้าพเจ้า​ควร​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​ตัดสิน​ตี้​นี่ ต้าน​ก็​ฮู้​ดี​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่ได้​เยียะ​ผิด​อะหยัง​ต่อ​จาว​ยิว 11ถ้า​ข้าพเจ้า​เยียะ​ผิด​แต๊ กาว่า​เยียะ​อะหยัง​ตี้​สมควร​ต๋าย ข้าพเจ้า​ก็​ยอม​ต๋าย​บ่ขัดขืน​สัก​อย่าง แต่​ถ้า​ข้อ​กล่าวหา​หมู่​นี้​เอา​มา​ฟ้อง​เป๋น​เรื่อง​บ่แต๊ ใผ​ก็​บ่มี​สิทธิ์​จะ​ส่ง​ข้าพเจ้า​ไป​หื้อ​กับ​หมู่​นี้ ข้าพเจ้า​ขอ​ถวาย​ฎีกา​ต่อ​ซีซาร์”

12หลังจาก​เฟสทัส​หารือ​กับ​ตี้เปิ็กษา​แล้ว ก็​บอก​ว่า “ย้อน​เจ้า​ถวาย​ฎีกา​เถิง​ซีซาร์ ก็​จะ​ต้อง​ไป​เข้า​เฝ้า​ซีซาร์”

เฟสทัส​เปิ็กษา​กษัตริย์​อากริปปา

13หลาย​วัน​ต่อ​มา​กษัตริย์​อากริปปา​กับ​พระนาง​เบอร์นิส​น้องสาว​ของ​พระองค์ มา​ต้อนฮับ​เฟสทัส​ตี้​เมือง​ซีซารียา 14ใน​หละหว่าง​ตี้​กษัตริย์​อากริปปา​อยู่​ตี้​หั้น​หลาย​วัน เฟสทัส​ก็​เล่า​เรื่อง​คดี​ของ​เปาโล​หื้อ​ฟัง​ว่า “ตี้​นี่​มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​เป๋น​นักโต้ษ​ตี้​เฟลิกส์​ขัง​คอก​ไว้ 15ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​จาว​ยิว​เอา​คดี​ของ​ป้อจาย​คน​นี้​มา​ยื่น​ฟ้อง​ต่อ​ข้าพเจ้า กับ​ขอ​หื้อ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​เขา 16ข้าพเจ้า​บอก​หมู่​เขา​ว่า ต๋าม​ธรรมเนียม​ของ​จาว​โรมัน​จะ​บ่มอบ​ตั๋ว​นักโต้ษ​หื้อ​ใผ จ๋น​กว่า​คน​ฟ้อง​กับ​คน​ตี้​ถูก​ฟ้อง​มา​อยู่​ส่อง​หน้า​กั๋น เปื้อ​หื้อ​คน​ตี้​ถูก​ฟ้อง​มี​โอกาส​แก้​ข้อ​กล่าวหา​เหีย​ก่อน

17“เมื่อ​หมู่​เขา​ตวย​ข้าพเจ้า​มา​ตี้​นี่ ข้าพเจ้า​ก็​บ่รอ​จ๊า แหม​วัน​ถัด​ไป ข้าพเจ้า​ก็​เปิด​ศาล​ตัดสิน​แล้ว​สั่ง​หื้อ​ปา​ตั๋ว​ป้อจาย​คน​นั้น​เข้า​มา 18เมื่อ​หมู่​ตี้​ฟ้อง​เขา​ยืน​ขึ้น​กล่าวหา​เขา ข้าพเจ้า​ก็​หัน​ว่า​ข้อ​กล่าวหา​นั้น​บ่ใจ้​เรื่อง​ฮ้ายแฮง​อย่าง​ตี้​กึ๊ด​ไว้ 19แต่​เป๋น​ก๋าน​โต้เถียง​กั๋น​เกี่ยวกับ​ศาสนา​ของ​หมู่​เขา​เหีย กับ​เรื่อง​ป้อจาย​คน​นึ่ง​จื้อ​เยซู​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว แต่​เปาโล​ยืนยัน​ว่า​ยัง​มี​จีวิต​อยู่ 20ข้าพเจ้า​บ่ฮู้​ว่า​จะ​สอบสวน​เรื่อง​หมู่​นี้​จาใด​ดี จึง​ถาม​เปาโล​ว่า​เขา​ใค่​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม​เปื้อ​สู้​คดี​นี้​ตี้​หั้น​ก่อ 21แต่​เขา​ขอ​ถวาย​ฎีกา​เถิง​ซีซาร์ ข้าพเจ้า​จึง​สั่ง​หื้อ​กุม​ตั๋ว​เขา​ไว้​ก่อน จ๋น​กว่า​จะ​ส่ง​ตั๋ว​เขา​ไป​หื้อ​ซีซาร์”

22แล้ว​กษัตริย์​อากริปปา​ก็​อู้​กับ​เฟสทัส​ว่า “ข้าพเจ้า​ก็​ใค่​ฟัง​จาก​ปาก​ของ​ป้อจาย​คน​นี้​ตวย” เฟสทัส​ตอบ​ว่า “วัน​พูก​ต้าน​จะ​ได้​ฟัง​เขา”

เปาโล​อยู่​ส่อง​หน้า​กษัตริย์​อากริปปา

23ใน​วัน​ถัด​มา​กษัตริย์​อากริปปา​กับ​พระนาง​เบอร์นิส​เข้า​ไป​ใน​ห้องโถง​ใหญ่​ด้วย​ขบวน​แห่​อย่าง​ยิ่งใหญ่ หมู่​เขา​มา​ตวย​กั๋น​กับ​หมู่​ผู้​บังคับ​บัญชา​ทหาร​กับ​ผู้นำ​คน​สำคัญๆ ของ​เมือง แล้ว​เฟสทัส​สั่ง​หื้อ​ปา​เปาโล​เข้า​มา 24จาก​นั้น​เฟสทัส​ก็​อู้​ว่า “กษัตริย์​อากริปปา​กับ​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ตี้​นี่ หมู่​ต้าน​หัน​ป้อจาย​คน​นี้​แล้ว เขา​เป๋น​คน​ตี้​จาว​ยิว​ตังหลาย​ใน​เมือง​นี้​ตึง​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​ฮ้อง​เอิ้น​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า เขา​บ่สมควร​ตี้​จะ​มี​จีวิต​อยู่​ต่อ​ไป 25แต่​ข้าพเจ้า​หัน​ว่า​เขา​บ่ได้​เยียะ​อะหยัง​ผิด​เถิง​ต้อง​ต๋าย เมื่อ​เขา​ถวาย​ฎีกา​เถิง​ซีซาร์ ข้าพเจ้า​จึง​ตกลง​ว่า​จะ​ส่ง​เขา​ไป​ขึ้น​ศาล​ตี้​กรุง​โรม 26แต่​ข้าพเจ้า​บ่ฮู้​ว่า​จะ​เขียน​รายงาน​ต่อ​พระองค์​เกี่ยวกับ​ป้อจาย​คน​นี้​จาใด​ดี ก็​เลย​ปา​เขา​มา​อยู่​ต่อ​หน้า​หมู่​ต้าน โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​ตี้​อยู่​ต่อ​หน้า​กษัตริย์​อากริปปา ตี้​ฮู้​บท​บัญญัติ​ของ​จาว​ยิว​เป๋น​อย่าง​ดี เปื้อ​ก๋าน​สอบสวน​เตื้อ​นี้​จะ​ออก​ผล​ปอ​ตี้​จะ​เขียน​รายงาน​ได้ 27ย้อน​ข้าพเจ้า​ฮู้สึก​ว่า​บ่เปิง​ตี้​จะ​ส่ง​ตั๋ว​นักโต้ษ​ไป​หื้อ​ซีซาร์ โดย​บ่เจาะจง​ว่า​เขา​เยียะ​อะหยัง​ผิด​พ่อง”